Reklamacje

 

Reklamacja, Rękojmia i Gwarancja 


1.    Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. 

2.    Wszystkie produkty w Sklepie internetowym www.vetpet.pl są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad. 

3.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną. 

4.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

5.    W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

6.    Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora www.vetpet.pl  wysyła łącznie z  towarem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji Sprzedawca informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej www.vetpet.pl.

7.    Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.

8.    Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, na adres: Media Net, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.

9.    Sklep internetowy www.vetpet.pl nie przyjmuje przesyłek towarów reklamowanych odsyłanych za pobraniem.

10.    Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu  towaru tj. paragon lub fakturę oraz opis wady reklamowanego towaru.

12.    Sprzedawca rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

13.    Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

14.    W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg w tym określające możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego.