Zwroty

 

Prawo odstąpienia od umowy


1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w punkcie 7 i punkcie 11 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która: 
a)    obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
b)    polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

2.    Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres:

Media Net, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków.

3.    Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego regulaminu po adresem: http://vetpet.pl/index.php?controller=attachment?id_attachment=1 lub też klikając na odnośnik poniżej:
•    Wzór formularza odstąpienia od umowy – kliknij tutaj aby pobrać

4.    Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu od umowy załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem: http://vetpet.pl/index.php?controller=attachment?id_attachment=2 lub tez klikając na odnośnik poniżej:
•    Pouczenie o odstąpieniu od umowy – kliknij tutaj aby pobrać

5.    W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: Media Net, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany powyżej byłoby to jednoznacznie  i  nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.

6.    Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.

7.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

8.    Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.    Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty, gratisy  i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

10.    W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru niezwłocznie, (z zastrzeżeniem iż nie były to koszty wynikające z innego sposobu dostawy niż najtańsze proponowane przez Sprzedawcę), nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

11.    Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę Sprzedawca zwraca koszty najtańszego sposobu przesyłki spośród proponowanych, tj. koszty dostawy  wynoszące 15,00 zł wraz z podatkiem VAT.

12.    Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a)    której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
b)    której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
c)    której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.